ByggKvalité

Håkan Blissing
Byggingenjör SBR

Mobiltfn: 070-52 923 43
E-post: info@byggkvalite.se
Kontrollansvar

ByggKvalité Ingenjörsbyrå AB/ Håkan Blissing har lång erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, både för privatpersoner och företag.

Kontrollansvarig

Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggnadsnämnden kräva att byggherren ska utse en kontrollansvarig. (Byggherre är den som beställer ett byggnadsarbete, d v s inte entreprenören.)

Före byggstart, senast vid det tekniska samrådet, ska byggherren tala om för byggnadsnämnden vem som är kontrollansvarig. Den kontrollansvarige måste antingen vara riksbehörig eller vara godkänd av byggnadsnämnden för det aktuella arbetet. Det ska vara en person som är fristående från den som utför det som ska kontrolleras.

Den kontrollansvarige ska:

 1. Hjälpa byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen (PBL).
 2. Om det gäller en rivningsplan, hjälpa till vid inventering av farligt avfall och annat avfall.
 3. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
 4. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 (ovan) informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
 5. Närvara vid:
  • Det tekniska samrådet
  • Besiktningar
  • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Slutsamrådet
 6. Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
 7. Skriva en rapport till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
 8. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Håkan Blissing är certifierad kontrollansvarig, enligt plan- och bygglagen och enligt BFS 2011:14 (Boverkets författningssamling), för kontroll av byggnader av komplicerad art. Certifieringen innebär en riksbehörighet för att vara kontrollansvarig för alla typer av byggnationer.