ByggKvalité

Håkan Blissing
Byggingenjör SBR

Mobiltfn: 070-52 923 43
E-post: info@byggkvalite.se
Slutbesiktning av byggnadsentreprenader

Byggbranschens allmänna bestämmelser T ex AB 04 eller ABT 06 och för småhusentreprenader ABS 09 reglerar hur en besiktning ska gå till. I dessa avtal har man infört en metod att dels reklamera - klaga på – fel i den avtalade prestationen – entreprenaden -, dels fastställa om den är kontraktsenlig, nämligen genom besiktning. För denna typ av besiktningar har fastställts detaljerade formföreskrifter och det finns ett flertal olika besiktningsformer anpassade för olika tillfällen.

Entreprenadbesiktning

Det kan vara förbesiktningar, slutbesiktning och efterbesiktningar. Vid de tillfällen någon part så kräver kan även en överbesiktning utföras enligt särskilda regler.

Besiktningens syfte är ”att med noggrant iakttagande av parternas rätt undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar”. Av beställarens framförda synpunkter vid besiktningen är också det sätt varigenom beställaren – normalt – gör reklamation rörande fel i entreprenaden.

När det sägs att man genom besiktningen skall undersöka om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar innebär detta en begränsning i besiktningens funktion. Man kan nämligen inte genom besiktningen ställa andra och högre krav på entreprenaden än vad som direkt kan utläsas ur parternas avtal. Den som utför besiktningen skall därför med bortseende från eget ”tyckande” göra besiktningen med utgångspunkt endast i parternas avtal.

När det sägs att besiktningen skall ske med ”noggrant iakttagande av parternas rätt” innebär detta att man på besiktningsmannen ska kunna ställa följande krav:

  1. Kunskaper
    • i den teknik som besiktningen avser
    • om de entreprenadjuridiska reglerna
    • om det mellan parterna – beställare och entreprenör – aktuella entreprenadavtalet.
  2. Självständighet – förmåga att fatta egna beslut – och objektivitet.

Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att uppfylla parternas krav på oss.